Podstawowym obszarem działalności CSANI.com jest realizowanie międzynarodowych transferów pieniężnych. Nieprzerwanie "Dinamic Derivatives LTD" Port Vila Vanuatu, nr reg. 14763 w ramach projektu CSANI.com oferuje również krótkoterminowe opcje bazujące na zdarzeniach na rynkach walutowych.
Otwierając rachunek w naszym systemie – zarówno ten identyfikowany przez MAC adress jak ten tradycyjny identyfikowany za pomocą pary login-hasło automatycznie w systemie obok rachunku służącego do realizowania transferów pieniężnych opisanych w zakładce „money transfers” niniejszego serwisu www udostępniany jest do automatycznego otwarcia rachunek pieniężny służący do obsługi transakcji na rynku instrumentów pochodnych. Rachunek ten tworzy się automatycznie w momencie pierwszego uruchomienia aplikacji klienckiej służącej do składania zleceń na rynku instrumentów pochodnych oferowanych przez CSANI. Podczas każdego wejścia w którąkolwiek platformę transakcyjną znajdującą się w obrębie zakładki „derivatives platforms” automatycznie wszystkie środki z rachunku bieżącego transferowane są na rachunek pieniężny służący do obsługi transakcji na instrumentach pochodnych. W chwili zamknięcia aplikacji klienckiej platformy inwestycyjnej lub w trakcie wypłaty z usługi "Csani money transfers" wszystkie środki automatycznie z powrotem transferowane są na rachunek bieżący ”CSANI money transfers”.


O platformie Inwestycyjnej


CSANI jest pierwszym na świecie i największym dostawcą ultra krótkoterminowych opcji na rynek walutowy. Opcje oferowane przez CSANI posiadają „europejski” czas życia opcji - nie można zamknąć jej przed czasem, ale wyłącznie w momencie jej wykonania oraz zawsze dyskretną strukturę wypłaty – każda opcja posiada skończoną określoną ilość możliwych wypłat pieniężnych.

O ile instrumenty finansowe o takiej właśnie charakterystyce znane są na rynkach finansowych, o tyle w CSANI jako pierwsi odważyliśmy się na wystawianie takich opcji z czasami wykonania tak krótkimi jak 10 minut, 5 minut, 1 minuta, 10 sekund, 5 sekund, a w czerwcu 2010 roku wprowadziliśmy opcję 1 sekundową (!!).

Zasadniczo nasze opcje kierowane są do spekulantów kierujących się tzw. „analizą techniczną” – z myślą o nich udostępniliśmy na naszej platformie inwestycyjnej www wykresy instrumentów bazowych oferowanych przez nas opcji i każdy spekulant może – obserwując wykres – kupić opcję CALL(*) kiedy wydaje mu się że wykres „pójdzie” do góry lub opcję PUT(**) kiedy wydaje mu się, że wykres się „obsunie”. Spekulant sam wybiera stawkę jaką ma zamiar przeznaczyć na opcję, sam wybiera ilość możliwych wypłat jakie oferuje opcja, sam wybiera jej czas trwania oraz instrument bazowy względem którego wyznaczana jest wypłata opcji.

Platforma inwestycyjna CSANI powstała posiadając w ofercie jako instrument bazowy jedynie kwotowanie pary walutowej EUR/USD, wskutek jednak niesatysfakcjonującej nas zmienności tego instrumentu wprowadziliśmy dodatkowy instrument będący średnia ważoną kwotowań dolara amerykańskiego do 30 głównych walut. Pełna lista walut znajduje się TUTAJ, a aktualne wagi używane przez nas do budowania tego indeksu dolarowego można znaleźć TUTAJ. Wagi indeksu „USD index” (bo tak go nazwaliśmy) są codziennie o północy przeliczane przez nas na nowo tak, żeby udział walut w indeksie był jednakowy i żeby względne zmiany każdej waluty względem dolara miały na indeks „USD index” taki sam wpływ niezależnie od waluty. Nowe wagi w momencie ustalenia muszą określać wartość indeksu „USD index” na poziomie równym poziomowi wyznaczonemu przez stare wagi. Te założenia sprawiają, że „USD index” nie odbiega od najbardziej profesjonalnych indeksów giełdowych a od większości z nich jest po prostu lepszy.

Nasza platforma inwestycyjna skierowana jest głównie do spekulantów kierujących się analizą techniczną. Jeśliby jednak odrzucić analizę techniczną jako zdolną do przewidywania chociaż w jakimś stopniu ruchów cen, to tak podchodząc do opcji krótkoterminowych opcje CSANI są w istocie instrumentem pochodnym zmienności kwotowań walutowych. I tak – jeżeli od momentu zawarcia transakcji na platformie CSANI instrument bazowy ulegnie znacznym wahaniom, to opcja CSANI tym samym z większym prawdopodobieństwem osiągnie wyższe wypłaty; natomiast jeżeli dynamika instrumentu bazowego będzie znacznie poniżej przewidywanej przez nas, to możemy nie mieć szansy nawet na jakąkolwiek wypłatę. Z uwagi na spekulantów z takim właśnie profesjonalnym podejściem – chcących rywalizować z CSANI w dziedzinie przewidywania przyszłych zmienności posiadamy w swojej ofercie platformy, gdzie zamiast dwóch przycisków „BET+” oraz „BET-„ (służących do kupowania opcji CALL(*) i PUT(**)) udostępniamy jeden przycisk „BET”. Jego działanie polega na podzieleniu aktualnej właśnie stawki na dwa oraz kupieniu jednocześnie zarówno opcji PUT jak i CALL za odpowiednie części podzielonej stawki. W taki oto sposób inwestor krótkoterminowy pozbywa się ryzyka kursowego swojej opcji, zachowując jedynie zależność jej wypłaty od zmienności. Nie ważne czy instrument bazowy pójdzie „w dół” czy „w górę”. Ważne jest jedynie jak znacznie odchyli się od kursu przy jakim nabywaliśmy opcję.
Dodatkowym udogodnieniem zaimplementowanym w naszej platformie inwestycyjnej www jest możliwość przeglądania historii kwotowań danego instrumentu bazowego oraz przedstawianie na wykresie pięć ostatnich zawartych transakcji.

Kurs instrumentu bazowego EUR/USD pobierany jest przez nas jako średnia arytmetyczna najlepszej ceny BID i najlepszej ceny ASK trzech największych na świecie dostawców instrumentów typu forex (interactivebrokers.com, oanda.com i saxobank.com). W identyczny sposób pobierane są wszystkie notowania walut fiducjarnych względem USD, wchodzących w skład koszyka USD-index. Kurs BTC/USD (również wchodzący w skład koszyka USD-index), pobieramy jako średnią kursów wynikających z najlepszych ofert oraz kursów wynikających z ostatnio zawartych transakcji sześciu największych giełd Bitcoina na świecie. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani kwestiami bardziej szczegółowymi, jak np. algorytm obliczania kursu instrumentu bazowego oraz możliwością jego weryfikacji w oparciu o dane czasu rzeczywistego dostawców (z których usług korzystamy), prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres csani@csani.com W każdej chwili można sprawdzić kurs bazowy EUR/USD lub kwotowanie dowolnej składowej pary walutowej instrumentu "USD index" za pomocą dostarczonego po prawej stronie zakładki "Money Transfers" panelu służącego przeliczaniu walut. Te właśnie kwotowania wyznaczają kurs instrumentu bazowego oferowanych przez nas instrumentów pochodnych.


W czerwcu 2010 roku wraz z wprowadzeniem opcji 1-sekundowych wprowadziliśmy również wizualizację wypłaty opcji za pomocą tzw. „bębnów” znanych z gier hazardowych. Niektórym znanym nam użytkownikom CSANI wydawało się nudne samo „gapienie się” na wykresy i w związku z tym postanowiliśmy bardziej uzmysłowić takiemu spekulantowi jakość jego wygranej, pięć siódemek ustawionych w rząd niektórych bardziej przekonuje, że jego inwestycja była słuszna niż małe cyfry z boku wykresu. Gry „bębnowe” od momentu ich udostępnienia stały się w CSANI bardzo popularne, ale i tak w dalszym ciągu największe obroty systemu CSANI realizują platformy bez wizualizacji wygranej za pomocą animacji znanych z hazardu.

O CSANI.com


Csani.com jest projektem należącym do inwestora "Dinamic Derivatives LTD", Govant Building, Port Vila, nr reg. 14763. Do niedawna nasza wewnętrzna procedura zawężała dodatkowo grono odbiorców platformy do krajów bez obowiązującego zakazu inwestowania na rynkach zagranicznych, jednak po wprowadzeniu usługi "CSANI money transfers" przyzwalamy na zakładanie u nas kont osobom podlegającym pod jurysdykcję takich właśnie krajów pod warunkiem nie nabywania przez nich instrumentów finansowych przez nas oferowanych, a korzystania jedynie z usługi "CSANI money transfers".

Pomysłodawcą oraz fundatorem platformy inwestycyjnej ultra krótkoterminowych opcji na instrumenty finansowe z dyskretnymi strukturami wypłaty jest gruziński finansista Dionisij Ksani (dionisij.ksani@csani.com) znany w międzynarodowym środowisku platform inwestycyjnych z projektowania i współpracy przy budowie kilku serwerów platform market-makerowych forex i on też jest autorem i dysponentem niniejszego projektu w zakresie oferowania przez nas instrumentów pochodnych. „Csani.com” jest sformalizowaną instancją jego projektu działającego już od kilku lat w krajach Kaukazkich przeznaczoną do wejścia na szersze horyzonty głównie rynków zachodnich.


Od strony programistycznej platforma spekulacyjna CSANI została stworzona przez – naszym zdaniem – najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie inżynierii finansowej na świecie. Platforma inwestycyjna CSANI do niedawna dostępna była wyłącznie w sieciach intranetowych, teraz system adresowany jest do praktycznie wszystkich na świecie mających dostęp do sieci internet z wyłączeniem obywateli tych państw, gdzie obowiązuje zakaz inwestowania na zagranicznych rynkach finansowych.

W związku z nadużyciami organów podatkowych niektórych państw, CSANI nie współpracuje z żadną instytucją trzecią (zwłaszcza – z administracją jakiegokolwiek państwa) w zakresie informowania o operacjach, saldach lub zyskach z operacji na instrumentach finansowych osiąganych przez klientów. Wyjątkiem od tej reguły jest dostarczanie informacji w zakresie przepływów pieniężnych w obrębie systemu "CSANI money transfers" kont dla których chociaż jedna operacja realizowana była przez jakikolwiek kiosk samoobsługowy współpracujący z "CSANI money transfers" jeżeli tylko operator tego kiosku takiego bilansu zażąda. Powodem takiej polityki są inne ramy prawne w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, w których funkcjonują operatorzy kiosków z nami współpracujący często dużo bardziej restrykcyjne niż te funkcjonujące w Vanuatu. Z uwagi na takie żądania pierwszego dostawcy kiosków, z którym nawiązaliśmy współpracę w zakresie pośrednictwa pieniężnego - w przypadku tego dostawcy oraz innych w przyszłości - jeżeli taki dostawca wystarczająco udokumentuje, że organy administracji państwowej w miejscu jego rejestracji wymagają od niego takiego wykazu, to na prośbę takiego dostawcy wykaz taki przekażemy - jednak wyłącznie w zakresie wpłat oraz wypłat.
Tajność historii operacji na instrumentach pochodnych, która to jest niedostępna dla kogokolwiek włączając to dostawców kiosków współpracujących z "CSANI money transfers" nie umniejsza faktu, że w CSANI wdrożyliśmy bardzo restrykcyjne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na pewno dużo bardziej szczelne niż na przykład te stosowane przez banki. O ile CSANI.com nie udziela żadnych informacji dotyczących historii operacji na instrumentach finansowych żadnym organom podatkowym żadnego kraju, o tyle CSANI umożliwia swoim użytkownikom rzetelne i wiarygodne rozliczanie się z poborcom podatkowym przez udostępnianie na żądanie swoich użytkowników pełnych historii ich transakcji wraz z bilansem.

Rodzaje kont


Zasadniczo platforma CSANI oferuje dwa rodzaje kont: konta identyfikowane poprzez parę login i hasło oraz konta identyfikowane poprzez adres mac komputera. Pierwszego rodzaju konta zakłada się wyłącznie korzystając z naszego formularza w zakładce „manage account”; natomiast konta identyfikowane przez MAC adress można dodatkowo zakładać po prostu logując się z danego komputera na którąś z oferowanych przez nas platform inwestycyjnych - automatycznie zostaje w takim wypadku założone konto typu MAC w obrębie usługi "CSANI money transfers" i również założony zostaje skojarzony z tym kontem rachunek pieniężny służący do obsługi transakcji na instrumentach finansowych oferowanych przez CSANI. Zarówno konta login-hasło jak i konta mac można zakładać nie przyporządkowując takiemu kontu żadnych danych osobowych. Dane osobowe można przyporządkować później – korzystając z naszego formularza kontaktowego w zakładce „manage account” lub dane takie przyporządkowywują się automatycznie podczas dokonywania wpłaty z konta bankowego. Kiedy już raz danemu kontu zostaną przyporządkowane dane osobowe, to od tego momentu nie ma możliwości ich zmiany w zakresie nazwy posiadacza rachunku. Dla raz ustalonych danych osobowych posiadacza konta nie ma możliwości wpłacania na taki rachunek z kont bankowych innych niż posiadających w nazwie nadawcy nazwę właściciela rachunku CSANI. Wpłaty dokonane na rachunek CSANI z takich kont są natychmiastowo odsyłane do ich nadawców. Nie ma również możliwości wypłaty środków na konto inne niż należące do właściciela rachunku CSANI.


1) Konto „login-hasło”

Pierwszym – podstawowym rodzajem konta jest konto standardowe z loginem oraz hasłem, które to przyznaje sobie każdy użytkownik indywidualnie. W celu założenia takiego konta należy posłużyć się naszym fomularzem kontaktowym w zakładce „manage account”. Konto takie można otworzyć jednocześnie je autoryzując lub zostawić autoryzację na później. Należy jednak pamiętać, że jeśli przed autoryzacją na takie konto wykona się jakikolwiek przelew, to dane osoby wpłacającej z takiego przelewu automatycznie zostaną uznane za dane właściciela rachunku i takie zostaną ustawione. Raz ustawionych danych autoryzacyjnych nie da się zmienić. Zmianę taką możemy zaakceptować wyłącznie w usasadnionych przypadkach jak na przykład zmiana nazwiska potwierdzonych przesłanymi na nasz adres email skanami dokumentów.

Wypłaty z takiego konta można realizować na dowolny rachunek IBAN na świecie, przy czym nazwa posiadacza rachunku musi zgadzać się z nazwą użytkownika CSANI wykonującego wypłatę. Takie ograniczenie uniemożliwia przywłaszczenie środków użytkownika, którego login i hasło zostały skradzione.


2) Konto „mac”

Drugim rodzajem konta jest konto, w którym użytkownik identyfikuje się za pomocą adresu MAC swojego komputera („mac” to fizyczny – sprzętowy – adres karty sieciowej w każdym urządzeniu łączącym się z siecią). Ten wyjątkowy rodzaj konta stworzyliśmy, ponieważ grono użytkowników – głównie z krajów bez obciążeń podatkowych związanych i inwestowaniem na rynkach instrumentów pochodnych – narzekało na skomplikowanie konta login-haslo – na to, że za każdym razem muszą wpisywać swoje dane identyfikacyjne logując się na platformę. Na konto „mac” logujemy się klikając w zakładce "derivatives plarforms" chęć zalogowania się do konta „mac” i … już gotowe. Nie musimy wpisywać ani loginu ani hasła. Podobnie wpłaty i wypłaty – wpłaty realizujemy wpłacając na konto IBAN należące do CSANI.com w tytule przelewu podając adres Mac swojego komputera, natomiast wypłaty możemy realizować z komputera o danym mac i żądając po prostu wypłaty na określony rachunek.

Z uwagi na bezpieczeństwo naszych użytkowników właściciel konta, na które wypłacamy pieniądze z konta „mac” MUSI być ten sam co osoba z którego konta przyszła pierwsza wplata na konto „mac”. Podobnie każde wpłaty na konto „mac” pochodzące od nadawców innych niż pierwsza wplata będą automatycznie zwracane do nadawców. Oznacza to taki sam sposób nadawania rachunkom danych osobowych właściciela co w rachunkach typu login-hasło. Dodatkowo można z poziomu formularzy umieszczonych na zakładce „manage account” utworzyć konto mac z już gotowym przyporządkowaniem do tego konta danych osobowych właściciela.

Konto typu „mac” jest dość niebezpieczne z punktu widzenia zabezpieczeń prywatności użytkownika, gdyż jeśli nasz adres MAC wpadnie w ręce osoby lubiącej się psocić, to osoba ta może w swoim komputerze udać nasz adres MAC i jako my zawierać transakcje na platformie inwestycyjnej CSANI. Pomimo tego niebezpieczeństwa konto „mac” staje się coraz bardziej popularne i wiele osób decyduje się na dogodności, które konto mac oferuje kosztem bezpieczeństwa, któremu niewątpliwie ustępuje w stosunku do kont login-hasło. Konta „mac” zyskują na popularności nie tylko w krajach bez narzutu podatkowego związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych. Również w krajach o sporych restrykcjach podatkowych. Nawet zdarza się, że wiele osób współdzieli jedno konto „mac” celem inwestowania na rynku instrumentów pochodnych i jest to w pełni legalne w ramach danej jurysdykcji jeżeli tylko osoby te rzeczywiście rzetelnie rozliczają się z swoim poborcą podatkowym i nie próbują ukrywać swoich rzeczywistych przychodów z tytułu spekulacji na platformie inwestycyjnej CSANI.

Rodzaje Platform Klienckich


Poszczególne odmiany aplikacji po stronie klienta służące do zawierania przez niego transakcji w systemie inwestycyjnym CSANI nazywamy "derivatives plarform". Z punktu widzenia serwera niczym się one nie różnią, a poszczególne takie platformy inwestycyjne jedynie w inny sposób wizualizują samo zawieranie transakcji jak i ich wykonanie. Rodzaje platform inwestycyjnych dostępnych dla obu rodzajów kont opisanych powyżej można obejrzeć klikając na przyciski „demo inside www” lub „demo full screen” w zakładce „derivatives plarforms”, gdzie po zalogowaniu do każdej platformy klienckiej dysponujemy wirtualnymi 1000 PLN. Platformy inwestycyjne rzeczywiste – nie służące do demonstracji systemu inwestycyjnego CSANI niczym w zasadzie się nie różnią za wyjątkiem tego, że środki na nich ulokowane są realnymi kwotami wpłaconymi przez użytkowników do systemu "CSANI money transfers".
Na dole w zakładce „derivatives plarforms” zapoznać się możemy z pełną instrukcją do każdej z dostarczanych przez nas platform inwestycyjnych, zasadami zawierania transakcji oraz wizualizowania wypłat – wystarczy kliknąć na ikonę odpowiedniej platformy inwestycyjnej i gotowe.

Wymagania sprzętowe platform inwestycyjnych


Każda z platform inwestycyjnych dostarczana przez CSANI podłączona jest podczas całego cyklu swojego działania z co najmniej jednym serwerem notowań CSANI oraz z jednym serwerem z danymi konta. Ponieważ notowania do każdego klienta dostarczamy Real-time drastycznie ograniczyliśmy ilość przesyłanych informacji innych niż notowania walutowe oraz pewnej ilości współczynników właściwych dla naszego systemu. Wskutek tego po stronie aplikacji klienckich musi być wykonywanych cala masa obliczeń żeby prawidłowo wyznaczyć poziomy wypłat poszczególnych opcji. Z tego też powodu platformy inwestycyjne CSANI zużywają znaczną część czasu roboczego procesora w Twoim komputerze i z tego też powodu nie zalecamy jednostek słabszych niż dwurdzeniowe z zegarem co najmniej 2.5GHh i conajmniej 3GB RAM.

Wszystkie aplikacje klienckie CSANI działają w środowisku Java. Jeżeli nie masz jeszcze zainstalowanej Java, to ściągnij ją stąd: JAVA. Wymagana jest wersja javy co najmniej 6.0.

Widok „Actual Best Tradess”


Na stronie głównej csani.com w zakładce zatytułowanej „actual best trades” pokazujemy ile zarobiłbyś, gdybyś w zaznaczonym na wykresie momencie podjął określonego rodzaju inwestycje korzystając z platformy inwestycyjnej CSANI. Jest to swoistego rodzaju samouczek jak zacząć zarabiać na platformie inwestycyjnej CSANI i zarazem służyć ma zachęcaniu naszych potencjalnych klientów do skorzystania z naszych usług.
Chcąc dowiedzieć się więcej co dokładnie wyświetlane jest w obrebie tej zakładki w zależności od tego jaki przycisk na jej dole po prawej kliknęliśmy proszę zajrzeć do ostatniego punktu TEGO dokumentu.

Prowizje


Platforma inwestycyjna CSANI nie pobiera żadnych prowizji z tytułu zawieranych transakcji na rynku instrumentów pochodnych. Nasz zysk zawarty jest w cenie opcji jaka użytkownicy płacą za wejście w jej posiadanie (cena ta to wartość oznaczona w programie klienckim jako „stawka”). Staramy się, żeby cena opcji nie była większa o więcej niż 10% w stosunku do ceny równej średniej przyszłej wartości oczekiwanej danej opcji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do manipulowania ceną opcji w zakresie nawet do 20% ponad przyszłą wartość oczekiwaną jeżeli tylko korzystne transakcje użytkowników platformy CSANI w znaczący sposób uszczuplą naszą pulę zabezpieczenia wypłat dla naszych klientów. W przypadku gdy przez dłuższy czas klienci naszego systemu podejmują niekorzystne dla siebie transakcje także zobowiązujemy się do pomniejszenia prowizji zawartej w cenie opcji tak żeby wynosiła ona nawet około 1%.

Innymi słowy ujmując – CSANI nie pobiera od swoich użytkowników prowizji z tytułu inwestycji na rynku instrumentów pochodnych, ale w zamian za to zastrzegamy sobie prawo do ustalania poziomów przy których poszczególne opcje osiągają charakterystyczne dla nich wypłaty. I tak – Jeżeli dla pewnych poziomów inwestor platformy CSANI w skutek olbrzymiej liczby losowo powziętych transakcji w sumie sprowadziłby swój rachunek do poziomu początkowego, to rzeczywiste poziomy poszczególnych wypłat są nieco wyższe (lub odpowiednio niższe – dla opcji na spadek) tak, żeby utrzymać infrastrukturę CSANI.

Proszę mieć na uwadze, że nie istnieje możliwość zmiany przez nas poziomów wypłat opcji w już po zawarciu przez klienta transakcji. Począwszy od momentu kliknięcia „BET+” lub „BET-„ możecie być Państwo pewni, że określone w momencie zawierania transakcji poziomy wypłat kupionej przez nas opcji będą takie same aż do momentu jej wykonania. Poziomy wykonania oferowanych Wam opcji zmieniamy tylko wtedy, kiedy w obrębie platformy inwestycyjnej nie posiadacie żadnej otwartej transakcji.

Współpraca z MTKiosk


Wraz z początkiem sierpnia 2010 rozpoczęliśmy współprace z polskim operatorem wielofunkcyjnych kiosków internetowych MTKiosk.com („Money Transfer Kiosk”). Zasadniczo kioski MTKiosk służą do realizowania przekazów pieniężnych i taka jest tez ich podstawowa funkcjonalność – możliwość wpisania adresata danego przekazu wraz z jego numerem rachunku IBAN wraz z nadawca oraz tytułem przekazu. Dodatkowo jednak MTKiosk udostępniają wielofunkcyjne API dla instytucji trzecich, dzięki to któremu API system MTKiosk wysyła do nas informacje o przekazie w tym samym momencie w którym on nastąpił i dzięki temu użytkownicy "CSANI money transfers" nie muszą czekać na rozliczne sesje międzybankowe banków pośredniczących w danym przekazie tylko użytkownicy "CSANI money transfers" maja swoje środki ulokowane na rachunku bieżącym "CSANI money transfers" od razu.
Nie zachwycalibyśmy się tak kioskami MTKiosk, gdyby nie to, ze dzięki api tych kiosków oraz naszej aplikacji wdrażanej wraz z tymi kioskami można – wpisując swoje dane identyfikacyjne również wypłacić pieniądze z naszego systemu. Danymi identyfikacyjnymi w przypadku wpłat oraz wypłat z systemu "CSANI money transfers" są: w przypadku kont „login-haslo” jest to para login oraz hasło, natomiast w przypadku kont „mac” jest to adres mac.

Każdy z użytkowników "CSANI money transfers" ma domyślnie włączoną funkcję realizowania wpłat do i wypłat z rachunku bieżącego "CSANI money transfers" za pośrednictwem tych kiosków. Jednak nie chcąc w ten sposób przekazywać środków – w związku z niebezpieczeństwem związanym z dostaniem się w czyjeś ręce adresu mac lub loginu i hasła użytkownik może w trakcie zakładania rachunku lub później zadeklarować że nie chce aby kioski MTKiosk obsługiwały jego rachunek. Wystarczy w tym celu posłużyć się naszym formularzem kontaktowym w zakładce „manage account” i jako temat wybrać „other”.

Wpłaty oraz wypłaty z kiosków MTKiosk są traktowane odrębnie niż wpłaty/wypłaty z rachunków bankowych. Bywa, że użytkownik stojący przed kioskiem jest z punktu widzenia dostawcy kiosków osobą anonimową, przelew wykonany za pośrednictwem systemu MTKiosk nie powoduje w naszym systemie przypisania do konta danych osobowych, chyba że dostawca kiosków takie dane dostarczy i zapewni, że są potwierdzone. Same kwoty przelewanych w ten sposób sum są ograniczone ze względu na lokalne przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy właściwe dla miejsca gdzie kiosk jest ustawiony i kwoty te są dość restrykcyjnie pozaniżane, gdyż z punktu widzenia dostawcy kiosków często osoba dokonująca przelewu jest anonimowa.

Kioski MTKiosk wśród swoich przeróżnych funkcjonalności oferują również doładowania telefonów komórkowych, kantor wymiany walut (obsługują wymianę ponad 100 rożnych walut świata na PLN), przekazy pieniężne na cele dobroczynne oraz usługę płatnego kiosku internetowego. Standardowo z funkcjonalności kiosku internetowego można korzystać odpłatnie, ale za używanie go w celach korzystania z "CSANI money transfers" wszelkie koszty ponosi CSANI. Z tego tez tytułu z poziomu panelu wpłat i wpłat kiosku można bezpośrednio uruchomić przeglądarkę internetową z na przykład panelem "Manage Account" i zrealizować za jego pomocą wypłatę na swoje konto bankowe w innym kraju.

W punktach, gdzie aktywne są kioski MTKiosk staramy się również wymóc na MTKiosk umieszczenie panelu LCD reklamującego "CSANI money transfers" i zachęcającego do używania kiosków celem doładowywania oraz wypłat z kont "CSANI money transfers".

Informujemy, ze na razie kioski MTKiosk dostępne są wyłącznie na rynku Polskim. Chcąc zasięgnąć więcej informacji odsyłamy na stronę ich producenta MTKiosk.

Przyszłość


CSANI jest autorem dwóch niezależnych zgłoszeń patentowych w zakresie sposobu oferowania pochodnych instrumentów finansowych. W szczególności obszar naszej ochrony obejmuje następujące dwa rozwiązania techniczne:

1) zastosowana w platformie transakcyjnej brokera opcji z dyskretnymi strukturami wypłaty wizualizacja struktury wypłaty opcji oraz jej czasu "życia" za pomocą wykresu oraz umieszczonych po boku wykresu poziomów wykonania, oraz wypłat odpowiadających tym poziomom. Technika ta polega na wyświetlaniu użytkownikowi wykresu w czasie rzeczywistym i zarazem w odniesieniu do tego wykresu po boku umiejscawianiu poziomów wykonania opcji uaktualnianych również w czasie rzeczywistym. Technika ta również obejmuje przesuwanie poziomego odcinka reprezentującego czas życia opcji wzdłuż wykresu wtedy kiedy użytkownik jest w posiadaniu takiej opcji oraz - w momencie wykonania opcji – wizualne wyróżnianie tego najwyższego poziomu wypłaty, który wykres przekroczył w momencie wykonania opcji i która to wypłata jest tym samym wypłatą pieniężną opcji;

2) technika polegająca na wizualizowaniu czasu trwania oraz wypłaty dowolnego instrumentu finansowego animacjami znanymi z gier hazardowych. Przykładem zastosowania takiej techniki są wizualizacje czasu życia opcji zastosowane w platformach inwestycyjnych brokera CSANI, które potrafią wizualizować czas życia opcji oraz jej wypłatę za pomocą tzw. "gier bębnowych" znanych do tej pory wyłącznie ze świata hazardu. W momencie wejścia w posiadanie opcji bębny zaczynają się kręcić, a momencie jej wykonania bębny zatrzymują się dając kombinację wygrywającą taką dokładnie, aby dawała taką samą wygraną jak opcja;

W związku z zastrzeżeniem patentowym tutaj opisanym w punkcie 2) w momencie uzyskania okresu ochronnego będziemy jedyną instytucją na świecie mającą prawną legitymację do „ubierania” instrumentów finansowych w wizualizacje bazujące na dotąd znanych grach hazardowych.

W szczególności mamy już pomysły na zastępowanie elementu losowego elementem związanym z zdarzeniami na rynkach finansowych w sportowych grach karcianych posiadających element losowy (na przykład Poker), jesteśmy też w stanie oprzeć niemal wszystkie tradycyjne gry kasynowe o logikę instrumentów finansowych tak, żeby struktura wypłaty nowej gry byłą identyczna jak oryginalnej gry hazardowej.
W związku z faktem, że na prowadzenie działalności w zakresie oferowania pochodnych instrumentów finansowych posiadamy stosowną legitymację w Vanuatu oraz z faktem, że na działalność stacjonarną poza Vanuatu wymagane są odpowiednie licencje na działalność maklerską wymagane lokalnie w miejscu prowadzenia tej działalności informujemy, że jesteśmy zainteresowani współpracą z instytucjami posiadającymi lokalnie takie zezwolenia celem wspólnego stworzenia kasyna stacjonarnego opartego całkowicie o logikę instrumentów finansowych.

(*) CALL to opcja, którą kupując gramy na wzrost danego waloru bazowego i dostaniemy wypłatę tym większą i większy będzie wzrost.
(**)PUT to opcja, którą kupując gramy na spadek danego instrumentu i dostaniemy wypłatę tym wyższą im większy będzie spadek.